ปรัชญาและปณิธาน    

ภาควิชาฯ มีปณิธานในการคิด สร้าง และถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ ขั้นพื้นฐาน ถึงระดับ การใช้งานในวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งรวมทั้ง การเชื่อมโยงวิทยาการดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ความ เป็นมาของแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความสมดุลที่ยั่งยืน    

                วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาฯ ชั้นนำในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ ในด้านการเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ให้แก่สังคม

วิชาการจัดการวิศวกรรม (ปริญญาโท ภาคพิเศษ / นานาชาติ

เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ที่จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์

 

วิศวกรรมอุตสาหการ     

(ปริญญาโท / ปริญญาเอก นานาชาติ)

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โดยอาจารย์กว่าครึ่งมาจากต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ (เรียนช่วงเย็น และวันเสาร์) ที่จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ และอาจไม่มีประสบการณ์การทำงาน มีโอกาสศึกษาในต่างประเทศ

 

วิศวกรรมความปลอดภัย

(ปริญญาโท ภาคพิเศษ)

สหวิทยาการที่สอนโดยคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ไฟฟ้า โยธา อุตสาหการ และบัณฑิตวิทยาลัย เรียนวันเสาร์และอาทิตย์

 

Master of Engineering

(Industrial Engineering)

 

 

แผ่นพับ        การรับสมัคร